Olet tässä: Koti > Seuran säännöt

Seuran säännöt

Yhdistyksen nimi: Jäähdyspohjan Metsästysseura ry
Kotipaikka: Virrat
Yhdistys on perustettu: 06.10.1961 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura,
Seura on Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Hämeen piiri ry:n jäsen.
Piirin jäsenenä seura noudattaa piirin sääntöjä ja määräyksiä.


SEURAN TARKOITUS
Seuran tarkoituksena on harjoittaa:
1) järkiperäistä metsästystä;
2) riistanhoito-ja luonnonsuojelutoimintaa;
3)metsästysampumaurheilua ja
4)kenneltoimintaa


SEURAN TOIMINTA MUODOT
Tarkoitustaan seura toteuttaa:
1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;
2) suorittamalla riistanhoitotyötä;
3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;
4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;
5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön asioista;
6) kouluttamalla jäseniään;
7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja
8) edistämällä metsästyskoiratoimintaa;


SEURAN JÄSENET
Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi seuran talvikokous voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton sääntöjä ja päätöksiä.
Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta , minkä ajan kuluessa seuran talvikokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä .
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.


JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT
Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassa seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä paitsi, että koe jäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa ja että koejäsen ei voi osallistua hirvieläinjahtiin.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapautetut jäsenmaksuista.


SEURASTA EROAMINEN
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.


SEURASTA EROTTAMINEN
Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti;
3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.
Ennen päätöksentekoa asianomaisella jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.
Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.


SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-helmikuussa ja kesäkokous kesä-elokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenen tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta.
1) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille.


TALVIKOKOUS ASIAT
Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
2) Todetaan kokouksen laillisuus,
3) Hyväksytään työjärjestys
4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille,
6) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali,
7) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,
8) Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle,
9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten,
10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta,
11) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio,
12) Hyväksytään yhdistyksen uudet varsinaiset ja koejäsenet, vaali toimitetaan yksinkertaisella äänten enemmistönä
13) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,
14) Valitaan tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät,
15) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin,
16) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,
17) Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Hämeen piiri ry:lle tehtävistä esityksistä,
18) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10§
KESÄKOKOUSASIAT
Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

11§
SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä , kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsussa on voimassa, mitä sääntöjen 8§:ssä on määrätty.

12§
PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN
Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkistettava.

13§
SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS
Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistönä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä koejäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.
Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14§
SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI
Seuran tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta.
Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

15§
SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta.
Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 5 jäsentä.
Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet.
Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

16§
PÄÄTÖSVALTAISUUS
Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17§
SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

18§
JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti
1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvomana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;
4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan;
5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;
7) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;
8) pitää seuran jäsenluetteloa;
9) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;
10) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;
11) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;
12) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;
13) tehdä metsästysvuokra- ja metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä;
14) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

19§
SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT
Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja niihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

20§
SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA
Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.
Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.
Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys- Jaktmuseiföreningen Finland ry:lle (= Suomen Metsästysmuseo).
Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Hämeen riistanhoitopiiri ry:lle

21§
MUUTA
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

« edellinen  |   ylös  |   seuraava »

Jäähdyspohjan metsästysseura on siirtynyt jäsenlaskutuksessa Metsästäjäliiton kautta tapahtuvaan jäsenlaskutukseen.

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Kirjaudu